Jaarrapportage 2019

Overig

Mijlpalen 2019

Voor een rijk en gevarieerd waterleven is schoon water van groot belang. Om die reden zijn de vaarten Boven Tjonger en Grootdiep in het afgelopen jaar gebaggerd en verbreed. Door de verbreding van de vaarten kan bij het jaarlijkse onderhoud om het jaar een strook waterplanten aan één kant van de beek blijven staan. Daarnaast zijn vier stuwen in het Grootdiep vervangen door vispassages. Vissen kunnen zo ongehinderd door het gebied zwemmen.

Bijdrage aan Europese doelen
Met de verbreding van de vaarten beperken we de wateroverlast bij extreme neerslag en verbeteren we de ecologische waterkwaliteit. De maatregelen voor schoon oppervlaktewater met een rijk en gevarieerd waterleven dragen bij aan Europese doelen. Samen met landeigenaren maken we een plan voor het verbreden van waterlopen en spelen we in op kansen die zich in een gebied voordoen. Het werk startte begin augustus en is in het voorjaar van 2020 gereed. Het project is medegefinancierd door de Europese Unie.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45