Jaarrapportage 2019

Home

Bijlagen

Het doel van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (de WNT) is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In deze wet is bepaald dat inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar worden gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld. Het wettelijke bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen (met dienstbetrekking) in 2019 is € 194.000. Onder de WNT geldt een publicatieverplichting in de jaarrekening. Voor waterschappen is de functie van secretaris directeur aangewezen als topfunctionaris in de zin van de WNT. Ook is bepaald dat van de topfunctionarissen de bezoldiging openbaar moet zijn ongeacht of de bezoldiging onder de WNT-norm uitkomt.

In onderstaande tabel is de WNT-verantwoording opgenomen

Bedragen x € 1

Gegevens 2019

O. Bijlsma

Functiegegevens

Secretaris directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 31/12

Deeltijdfactor in fte

1

(fictieve) dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 162.472

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 20.872

Subtotaal

€ 183.344

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging 2019

€ 183.344

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01-31/12

Deeltijdfactor 2018 in fte

1

(fictieve) dienstbetrekking?

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 159.128

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 18.836

Subtotaal

€ 177.964

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 189.000

Totale bezoldiging 2018

€ 177.964

Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45