Jaarrapportage 2019

Financiën

In één oogopslag

Exploitatieresultaat

Bedragen x € 1 miljoen

2019

Inkomsten

Watersysteembeheer

88,8

Zuiveringsbeheer

50,8

Subtotaal inkomsten

139,6

Uitgaven

Waterveiligheid

-26,4

Voldoende water

-52,6

Schoon water

-44,9

Organisatie

-22,6

Subtotaal uitgaven

-146,5

Exploitatieresultaat

-6,9

Onttrekking bestemmingsreserve

0,4

Te bestemmen resultaat

-6,5

Watersysteembeheer

-7,1

Zuiveringsbeheer

0,7

Eigen vermogen taak watersysteembeheer, na bestemming van het resultaat

Bedragen x 1 miljoen

1-1-2019

Resultaat

31-12-2019

Algemene reserve

3,0

3,0

Bestemmingsreserve tariefsegalisatie

15,1

-8,3

6,7

Overige bestemmingsreserves

5,0

1,2

6,2

Eigen vermogen

23,1

-7,1

15,9

Eigen vermogen taak zuiveringsbeheer, na bestemming van het resultaat

Bedragen x 1 miljoen

1-1-2019

Resultaat

31-12-2019

Algemene reserve

2,0

2,0

Bestemmingsreserve tariefsegalisatie

6,2

0,5

6,7

Overige bestemmingsreserves

1,0

0,1

1,2

Eigen vermogen

9,2

0,7

9,9

De hierna opgenomen tabel geeft het financieel resultaat van 2019 weer waarbij de voorstellen tot dotatie en vrijval van bestemmingsreserves aan het algemeen bestuur reeds zijn verwerkt. Het is aan het algemeen bestuur of deze mutaties in de bestemmingsreserves wel of niet verwerkt gaan worden.

Bedragen x 1 miljoen

Gewijzigde begroting 2019

Resultaat 2019

Verschil resultaat met gewijzigde begroting

Netto lasten

-149,7

-146,5

3,2

Netto belastingopbrengsten

137,4

139,6

2,2

Exploitatieresultaat

-12,3

-6,9

5,4

Onttrekking bestemmingsreserves

1

0,4

-0,6

Te bestemmen resultaat

-11,3

-6,5

4,8

Besluitvorming AB bestemmingsreserves (dotatie/ vrijval)

0

-1,3

-1,3

Ten laste/ gunste van egalisatiereserve

-11,3

-7,8

3,5

Watersysteembeheer

-10,7

-8,3

2,4

Zuiveringsbeheer

-0,5

0,5

1,1

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45