Jaarrapportage 2019

Financiën

Incidentele baten en lasten

In begrotingsjaar 2019 heeft zich een aantal incidentele lasten en baten voorgedaan. Dit zijn lasten en baten die we niet tot de gewone bedrijfsuitoefening rekenen.

Incidentele lasten

In het jaar 2019 is een bedrag van € 0,21 miljoen aan incidentele lasten verantwoord. Hieronder is een specificatie opgenomen van dit bedrag.

(bedragen x € 1.000)

Nr.

Omschrijving

Bedrag

a

Voorbereiding overgang Windows 10

85

b

Tekenarchiefsysteem documentbeheer

48

c

Actualisatie voorziening Hefpunt

43

d

Diversen

38

214

  1. In 2019 is begonnen met de noodzakelijke overgang van de computersystemen naar Windows 10. Een externe projectleider heeft dit voorbereid. Maar de kwaliteit van deze voorbereidende werkzaamheden was niet voldoende. De kosten zijn verantwoord als een incidentele last.
  2. Het gewenste tekening archiefsysteem is niet in gebruik genomen. Het gevolg is dat de kosten die gemaakt zijn voor de implementatie en bijbehorende kosten niet kunnen worden geactiveerd. Hierdoor zijn de kosten, die in de afgelopen jaren zijn gemaakt, in 2019 in de exploitatie verantwoord.
  3. Bij de opheffing van Hefpunt is de gevormde voorziening voor de uitkering van de voormalige directeur overgenomen door waterschap Hunze en Aa’s. In 2019 is deze voorziening opnieuw beoordeeld. De conclusie was  dat een dotatie nodig was om de toekomstige uitkeringen mogelijk te maken.
  4. Diverse kleine uitgaven zorgden voor een incidentele last van € 38.000.

Incidentele baten

In het jaar 2018 is een bedrag van € 0,51 miljoen aan incidentele baten verantwoord. De specificatie van dit bedrag is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Nr.

Omschrijving

Bedrag

a

Bijdrage provincie

233

b

Bodemdaling

110

c

Omzetbelasting

75

d

MSC Zoë

52

e

Diversen

40

510

  1. In 2019 hebben we een bedrag voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de provincie ontvangen. Het werk is gecombineerd met werkzaamheden binnen het investeringsproject KRW-oevers Tsjonger.
  2. De definitieve afrekeningen van de commissie bodemdaling over het jaar 2018 zijn in 2019 opgesteld en als een incidentele bate verantwoord.
  3. In 2019 hebben we de teruggaaf omzetbelasting 2016 ontvangen.
  4. Na de ramp met het containerschip MSC Zoë besteedde onze organisatie veel extra uren aan het opruimen van de containers en de inhoud daarvan. De uren zijn in rekening gebracht bij de rederij en als een incidentele bate verantwoord.
  5. Een aantal kleine posten zorgde voor een bate van € 40.000.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45