Jaarrapportage 2019

Financiën

Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen

Bestemmingsreserves

In 2019 is er een bedrag van € 417.000 aan de overige bestemmingsreserves onttrokken. Hieronder zijn de bestemmingsreserves verder toegelicht.

Overige bestemmingsreserves

Balans per
31-12-2018

Toevoeging/
vrijval 2019

Onttrekking
2019

Balans per
31-12-2019

Opwaarderen serviceniveau gegevensbeheer

66

11

55

Doorontwikkeling organisatie

400

159

241

Generatiebeleid

382

12

370

Innovatie

263

263

Renovatie sluizen Lauwersoog

1.880

200

1.680

Hoogwaterbeschermingsprogramma

885

885

Veiligheidstoetsing keringen

338

338

Overdracht onderhoud Noorderpier

709

35

674

Overdracht onderhoud vaarwegbeheer

364

364

Waterbodemsanering Dokkumer Ee

158

-158

0

Implementatie Omgevingswet

182

200

382

Werkplaats Holstmeerweg

333

333

Baggeren Schipsloot

300

300

Sanering/sloop rwzi Wijnjewoude

600

-400

0

200

Subtotaal overige bestemmingsreserves

6.860

-358

417

6.085

Opwaarderen serviceniveau gegevensbeheer
Wetterskip Fryslân is bezig met het verbeteren van het beheer van gegevens. Bij de vaststelling van de jaarrapportage 2008 besloten we € 1,0 miljoen te bestemmen voor de dekking van deze extra kosten. In 2019 is een bedrag van ruim € 11.000 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve.

Doorontwikkeling organisatie
Door efficiënter te gaan werken, wil onze organisatie de komende jaren bruto € 5 miljoen bezuinigen. Om deze besparingen te kunnen realiseren, maken we als organisatie frictiekosten. De netto besparing loopt daardoor op tot € 4 miljoen. De frictiekosten maken we tijdens de hele looptijd van de bezuinigingsoperatie. We verwachten dat er in de komende jaren implementatiekosten zijn. In 2019 begonnen we met het omvormen van ons waterschap naar een opgavegerichte organisatie. De kosten zijn ten laste gebracht van de bestemmingsreserve.

Generatiebeleid
De komende jaren neemt een flink aantal medewerkers deel aan het Generatiepact en gaat minder werken. Daarnaast gaat een flink aantal oudere medewerkers volledig met pensioen. Het is van belang dat we het moment van uitstroom van de medewerkers van zestig jaar en ouder niet afwachten. We willen nu al sturen op de instroom van jonge medewerkers. Oudere medewerkers werken samen met deze jonge instromers in een meester-gezelrelatie. Dit draagt bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering en maakt een geleidelijke overdracht van kennis mogelijk.
Voor de herbezetting is in de eerste jaren een frictiebudget nodig om de kosten in de komende jaren te egaliseren. Vooraf is niet precies bekend wanneer deze kosten zullen komen. Deze kosten verdienen we na verloop van tijd ruimschoots terug door lagere personeelskosten. In 2019 brachten we de kosten voor de begeleiding van de deelnemers ten laste van de bestemmingsreserve.

Innovatie
In voorgaande jaren startte Wetterskip Fryslân diverse projecten die onderdeel zijn van het innovatieprogramma. Deze projecten hebben vaak een looptijd van verschillende jaren. Het benodigde budget voor lopende projecten is bij de jaarrekeningen gereserveerd voor de dekking van de uitgaven in toekomstige jaren.

Renovatie sluizen Lauwersoog
De sluizen van Lauwersoog zijn eigendom van waterschap Noorderzijlvest. Volgens afspraak dragen wij een deel van de onderhoudskosten. Onder projectleiding van waterschap Noorderzijlvest werken we aan de renovatie van de twaalf sluiskokers van de Cleveringsluizen op Lauwersoog. Bij de vaststelling van de jaarrapportages 2010 en 2014 reserveerden we een totaalbedrag van € 2,8 miljoen voor de renovatie van de sluizen op Lauwersoog. In 2019 is € 0,2 miljoen ten laste van de reserve gebracht. In de periode tot en met 2020 gebruiken we het restant (€ 1,68 miljoen) om onze bijdrage aan waterschap Noorderzijlvest te financieren.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Bij de jaarrekening 2013 besloten we een bedrag van € 1,4 miljoen te bestemmen voor de dekking van de voorfinanciering van toekomstige projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Veiligheidstoetsing keringen
In het verleden zijn diverse bedragen gereserveerd voor het uitvoeren van de veiligheidstoetsing van de primaire en regionale keringen. In 2019 maakten we geen gebruik van de reserve.

Overdracht onderhoud Noorderpier Harlingen
In december 2014 droeg de gemeente Harlingen de Noorder- en Zuiderpier over aan Wetterskip Fryslân. Als afkoop voor het onderhoud voor de komende jaren hebben we een bijdrage van € 996.000 ontvangen. Bij de jaarrapportage 2014 is besloten dit bedrag te bestemmen om de toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan de pier te kunnen dekken. In 2019 voerden we onderhoud uit. De kosten hiervan zijn ten laste van de reserve gebracht.

Overdracht onderhoud vaarwegen
Per 1 mei 2014 heeft Wetterskip Fryslân een deel van de vaarwegtaak overgenomen. Van gemeenten die nog achterstallig onderhoud moesten uitvoeren, ontvingen we afkoopbedragen. Bij de jaarrapportage 2014 is besloten om deze afkoopbedragen te bestemmen voor het achterstallig onderhoud dat we de komende jaren uitvoeren.

Waterbodemsanering Dokkumer Ee
De waterbodemsanering van de Dokkumer Ee in Leeuwarden is zonder meerkosten afgerond. Bij de vaststelling van de jaarrapportage 2018 is besloten om het nog resterende bedrag vrij te laten vallen.

Implementatie Omgevingswet
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met een bijdrage een tijdige invoering van de Omgevingswet. Het voorschot is bedoeld om een deel van de implementatiekosten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het digitaal zaakgericht werken te dekken. Bij de vaststelling van de jaarrapportage 2018 besloten we een bedrag van € 0,2 miljoen aan de reserve toe te voegen. In de komende jaren gebruiken we het gereserveerde bedrag om de kosten die gemoeid zijn met de implementatie van de omgevingswet te dekken.

Werkplaats Holstmeerweg
Bij de behandeling van de jaarrapportage 2017 is besloten een bedrag te bestemmen voor de sloop van de werkplaats aan de Holstmeerweg.

Saneren Schipsloot
Samen met Provincie Fryslân hebben we een saneringsprogramma voor vervuilde waterbodems. Hierin zijn zeven locaties opgenomen die we in de periode tot en met 2020 gaan saneren. De saneringen van de Schipsloot in Wolvega en de Âldfeart in Surhuisterveen zijn in 2019 afgerond. De bestemmingsreserve voor deze saneringen is niet meer nodig. Bij de behandeling van de jaarrapportage wordt voorgesteld om deze vrij te laten vallen.

Sanering en sloop rioolwaterzuivering Wijnjewoude
In de begroting 2017 hielden we nog rekening met de sanering en sloop van onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wijnjewoude. Een externe partij, burgerinitiatief Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN), nam de rioolwaterzuivering vanaf 2019 in de huidige staat van ons over. De verkoopovereenkomst past bij het scenario ’Koers duurzaam hergebruik’, zoals in de vergadering van het dagelijks bestuur op 20 juni 2017 is besproken. Door de overname hoeven we de kosten voor sanering en sloop niet te maken.
Voordat de definitieve overdracht aan WEN plaatsvindt, moeten we nog een aantal werkzaamheden op het terrein uitvoeren. Daarom moet een deel van de bestemmingsreserve beschikbaar blijven. Als een eventuele teruglevering niet binnen drie jaar plaatsvindt zijn de kosten voor de sloop van de rioolwaterzuivering voor WEN. De kans op teruglevering schatten we op basis van de plannen van WEN en de betrokkenheid van gemeente en provincie bij dit burgerinitiatief als heel klein in.
Als de teruglevering zich voordoet, kunnen we de rioolwaterzuivering in de vrije verkoop zetten. We verwachten dan het perceel tegen een marktconforme prijs te kunnen verkopen, gezien de belangstelling van verschillende partijen voor het perceel. Bij verkoop komen de kosten van de sloop niet voor rekening van Wetterskip Fryslân. Daarom is bij de behandeling van de jaarrapportage 2018 om een bedrag van € 0,4 miljoen van de bestemmingsreserve vrij te laten vallen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45