Jaarrapportage 2019

Financiën

EMU-saldo

Het EMU-saldo van de waterschappen wordt bepaald door de netto investeringsuitgaven, de bruto-uitgaven minus de te ontvangen investeringssubsidies en andere bijdragen van derden.

In onderstaand overzicht wordt het begrote saldo afgezet tegen de realisatie.

(bedragen x € 1 miljoen)

EMU-saldo

Realisatie
2018

Begroting
2019

Realisatie
2019

Verschil

a

b

c

c-b

EMU/exploitatiesaldo

Bruto resultaat (voor onttrekking bestemmingsreserve)

-8,5

-5,9

-6,9

-1,0

Invloed investeringsuitgaven

Netto investeringsuitgaven

-44,4

-56,6

-46,0

10,6

Verkoop van materiële en immateriële activa

Afschrijvingen

36,0

38,8

38,4

-0,4

Invloed reserves en voorzieningen

Toevoegingen aan voorzieningen en 'onvoorzien' t.l.v. exploitatie

0,8

0,5

1,9

1,4

Onttrekkingen aan voorzieningen en 'onvoorzien' t.b.v. exploitatie

0,0

0,0

-0,3

-0,3

Betalingen rechtstreeks uit voorzieningen

-1,3

-0,7

-0,9

-0,2

Toevoeging rechtstreeks aan voorzieningen

0,4

0,4

Aandeel EMU-saldo gemeenschappelijke regeling

NBK (47,4%)

Waterschapshuis (4,9%)

-1,6

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

EMU saldo

-17,4

-23,9

-15,0

8,9

Referentiewaarde (toelaatbaar EMU te kort)

-21,1

-20,6

-20,6

Zoals uit het overzicht blijkt is de EMU referentiewaarde in 2019 niet overschreden. De EMU-waarde is lager dan begroot. Dit is een gevolg van lagere netto uitgaven op investeringen dan begroot. De lagere netto uitgaven op investeringen is met name een gevolg van het feit dat de uitvoering van een aantal projecten vertraging heeft opgelopen. In dit kader kunnen worden genoemd de uitvoering van het HWBP-project Lauwersmeerdijk, de plaatsing van zonnepanelen op rwzi’s en de duurzame slibontwatering. Ook hebben we meer voorbereidingstijd nodig voor de gebiedsgerichte aanpak van de opgaven in deelsysteemprojecten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45