Jaarrapportage 2019

Jaarrekening 2019

Balans Wetterskip Fryslân

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

2019

2018

Vaste activa

493.706

486.073

Immateriële vaste activa

26.402

26.073

Materiële vaste activa

466.791

459.487

Financiële vaste activa

512

512

Vlottende activa

63.433

89.467

Voorraden

543

601

Kortlopende vorderingen

7

5

Overlopende activa

60.585

71.554

Liquide middelen

2.298

17.307

TOTALEN

557.139

575.539

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

25.897

32.767

Algemene reserves

5.000

5.000

Egalisatiereserves

21.265

27.948

Bestemmingsreserves

6.085

6.860

Nog te bestemmen resultaat

-6.452

-7.041

Voorzieningen

8.832

7.627

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

465.531

428.419

Kortlopende schulden

57.274

106.726

Netto vlottende schulden korter dan één jaar

23.595

93.970

Overlopende passiva

33.283

12.756

TOTALEN

557.139

575.539

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45