Jaarrapportage 2019

Uitvoeringsinformatie

Staat van vaste activa

bedragen x € 1

Stand 01-01-2019

Mutaties in jaar 2019

Stand 31-12-2019

Cumulatieve

Cumulatieve

aanschafprijs

afschrijvingen en bijdragen reserves

subsidies

boekwaarde

overname

nieuwb. derden

geact. lasten

overboeking OHW

overboeking OHW subsidies

aanschafw. desinv.

cum. afschr.

ontv. subs.

afschr.

aanschafprijs

afschrijvingen en bijdragen reserves

subsidies

boekwaarde

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

A Werken in exploitatie (IVA)

* primaire waterkeringen (bijdrage HBWP)

32.942.222

13.194.314

19.747.908

6.325.229

4.727.633

4.727.633

6.402.358

34.539.818

14.869.039

19.670.779

A Werken in exploitatie (MVA)

* gronden

2.482.778

0

2.482.778

1.295.606

0

0

0

3.778.383

0

3.778.383

* vervoermiddelen en werktuigen

6.146.306

3.240.688

2.905.618

138.471

1.189.260

1.021.118

477.078

5.095.518

2.696.648

2.398.870

* overige bedrijfsmiddelen

7.226.220

3.879.440

3.346.781

2.613.379

1.906.456

1.906.456

1.925.068

7.933.143

3.898.051

4.035.092

* kantoren, dienstwoningen en werkplaatsen

31.301.503

8.011.878

23.289.625

0

0

0

1.108.276

31.301.503

9.120.154

22.181.349

* primaire waterkeringen

32.558.600

12.584.351

19.974.249

1.118.278

108.940

108.940

1.308.349

33.567.938

13.783.760

19.784.178

* boezemwaterkeringen

177.810.226

58.225.004

119.585.222

3.749.466

51.323

51.323

7.248.462

181.508.369

65.422.144

116.086.226

* watergangen en waterkwantiteitskunstwerken

96.426.854

45.080.726

51.346.129

4.215.940

1.065.564

1.065.564

4.028.396

99.577.231

48.043.558

51.533.673

* gemalen waterkwantiteit

103.299.432

31.550.582

71.748.851

7.405.846

2.406.504

2.406.504

5.771.482

108.298.774

34.915.560

73.383.214

* zuiveringstechnische werken :

0

- zuiveringsinstallaties

165.436.929

75.893.992

89.542.937

5.315.360

3.824.677

3.824.677

7.520.371

166.927.612

79.589.685

87.337.927

- transportsystemen

46.178.773

21.266.591

24.912.183

6.336.325

5.449.559

5.449.559

2.126.828

47.065.539

17.943.859

29.121.679

- slibverwerkingsinstallaties

7.082.098

5.579.245

1.502.853

0

0

0

286.520

7.082.098

5.865.766

1.216.333

* wegen

294.105

279.448

14.657

193.943

193.943

9.649

100.161

95.154

5.008

Totaal werken in exploitatie

709.186.047

278.786.259

0

430.399.788

0

0

0

38.513.900

0

20.923.860

20.755.718

0

38.212.837

726.776.087

296.243.377

0

430.532.710

168.141

38.380.978

B Onderhanden werken (IVA)

* primaire waterkeringen (bijdrage HBWP)

6.325.229

6.325.229

6.068.507

-6.325.229

6.068.507

6.068.507

* verkiezingen

0

0

597.862

64.841

0

662.702

662.702

B Onderhanden werken (MVA)

* gronden

0

0

0

* vervoermiddelen en werktuigen

168.080

0

168.080

1.190.186

0

-167.426

0

0

1.190.840

0

1.190.840

* overige bedrijfsmiddelen

3.338.954

0

3.338.954

1.184.840

430.286

-2.584.423

0

0

2.369.656

0

2.369.656

* kantoren, dienstwoningen en werkplaatsen

19.368

0

19.368

106.095

9.053

0

0

0

134.515

0

134.515

* primaire waterkeringen

96.036.111

93.871.406

2.164.705

6.274.549

1.630.863

-74.560.209

73.441.931

7.760.036

29.381.314

28.189.511

1.191.803

* boezemwaterkeringen

9.186.273

880.398

8.305.875

3.709.316

1.550.682

-4.629.864

880.398

0

9.816.406

0

9.816.406

* watergangen en waterkwantiteitskunstwerken

14.592.147

3.756.436

10.835.711

9.757.194

1.475.060

-4.599.246

383.305

2.387.861

21.225.155

5.760.992

15.464.164

* gemalen waterkwantiteit

25.221.483

13.996.531

11.224.952

7.193.473

2.489.123

-22.064.033

13.362.581

-187.049

12.840.046

446.900

12.393.146

* zuiveringstechnische werken :

0

0

0

- zuiveringsinstallaties

5.723.253

0

5.723.253

6.817.980

2.276.157

-5.577.297

0

0

9.240.093

0

9.240.093

- transportsystemen

6.147.453

0

6.147.453

426.769

156.155

-6.074.388

0

0

655.990

0

655.990

- slibverwerkingsinstallaties

906.900

0

906.900

1.377.442

1.188.268

0

0

0

3.472.611

0

3.472.611

* wegen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal onderhanden werken

167.665.250

0

112.504.770

55.160.480

0

44.704.213

11.270.488

-126.582.115

88.068.215

0

0

9.960.848

0

97.057.836

0

34.397.403

62.660.433

Totaal materiële activa

876.851.297

278.786.259

112.504.770

485.560.268

0

44.704.213

11.270.488

-88.068.215

88.068.215

20.923.860

20.755.718

9.960.848

38.212.837

823.833.923

296.243.377

34.397.403

493.193.143

aanschafprijs

cumulatieve

verminderingen

boekwaarde

herwaardering

overige

waarde

overige

overige

cumulatieve

afschrijvingen

vermeerderingen

vermindering

verminderingen

verminderingen

aanschafprijs

verminderingen

boekwaarde

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Financiele vaste activa

Deelneming Wetterskip Fryslân Deelnemingen

99.600

-

-

99.600

99.600

Kapitaalverstrekking aan bedrijven

412.845

412.845

412.845

Deelneming Wetterskip Leasing BV

-

-

-

-

-

Leningen aan ambtenaren

-

-

-

-

-

-

512.445

0

0

0

0

0

0

0

0

0

512.445

0

0

512.445

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45