Jaarrapportage 2019

Programmaverantwoording 2019

Programma schoon water

Schoon water is van groot belang. Voor de bescherming van de volksgezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving, recreatie, natuur en economie. Daarom pakken we met het programma Schoon water verontreiniging van het oppervlaktewater aan. Ook zorgen we voor het natuurvriendelijk inrichten en onderhouden van het watersysteem.
Water moet niet alleen schoon zijn, maar ook gezond. De Europese Kaderrichtlijn Water stelt concrete doelen voor wat er leeft in het water. Denk aan een gezonde visstand en de aanwezigheid van waterplanten. Om de gezondheid van zwemmers te beschermen, gelden voor zwemwateren aanvullende eisen voor bacteriële verontreinigingen en blauwalg.
Met onze rioolwaterzuiveringsinstallaties beperken we de emissies vanuit de waterketen. Zuivering van afvalwater voeren we zo duurzaam mogelijk uit. We winnen grondstoffen terug en we leveren een bijdrage aan het verminderen van de klimaatverandering.

Lasten

Begroot € 45.481.706
Realisatie € 44.948.817
Verschil € 532.889
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45