Jaarrapportage 2019

Programmaverantwoording 2019

Programma voldoende water

We werken aan een robuust en klimaatbestendig watersysteem. Met het programma Voldoende water zorgen we dat het watersysteem in goede staat is om de verschillende functies landbouw, bebouwing, natuur, scheepvaart en recreatie mogelijk te maken. Een belangrijke taak is het dagelijkse beheer van het waterpeil in de deelsystemen en de Friese boezem, inclusief het beheer en onderhoud van de vele kunstwerken en kilometers watergangen. De uitvoering van dit programma raakt heel direct de belangen van stakeholders. Door samen te werken en hen de ruimte te bieden om mee te praten en te doen, werken we aan draagvlak voor ons beleid.

Lasten

Begroot € 54.465.776
Realisatie € 52.643.714
Verschil € 1.822.062
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45