Jaarrapportage 2019

Jaarrekening 2019

Bestemming van het resultaat

De jaarrekening over 2019 van Wetterskip Fryslân sluiten we af met een te bestemmen resultaat van - € 6,5  miljoen. Het resultaat verdelen we als volgt over onze twee taken: watersysteembeheer en zuiveringsbeheer:

Bedragen x €1 miljoen

Watersysteembeheer

Zuiveringsbeheer

Totaal

Te bestemmen resultaat

-7,1

0,7

-6,5

Bij de behandeling van de jaarrapportage leggen we aan ons algemeen bestuur een voorstel voor over de vrijval van een bestemmingsreserve en de dotatie aan de bestemmingsreserves. Hieronder leggen we leggen we voorgestelde mutaties verder uit:

Watersysteembeheer
We stellen voor om:
€ 1.241.500   toe te voegen aan de bestemmingsreserve baggeren.
€ 200.000   toe te voegen aan de bestemmingsreserve veiligheidstoetsing (RWK).
€ 56.000   toe te voegen aan de bestemmingsreserve Het Waterschapshuis.
€ 300.000   vrij te laten vallen voor de sanering Schipsloot.

Baggeren:€ 1,2 miljoen
Bij de begrotingswijziging in 2019 hebben we alle kosten van het baggeren van de grote vaarten toegerekend aan boekjaar 2019. Het verlenen van de vergunning voor de aanleg van een baggerdepot heeft langer geduurd. Het baggeren, verwerken en afwerken van de baggerspecie in depots vindt daarom deels plaats in 2020. Hiervoor hebben we in 2020 geen budget beschikbaar. Daarom doen we een voorstel voor dotatie aan een bestemmingsreserve. Daarmee wordt het resterende budget met een bestemmingsvoorstel overgeheveld naar 2020

Veiligheidstoetsing: € 0,2 miljoen
Er is sprake van vertraging bij de toetsing van de regionale keringen. Het ombouwen van de ICT systemen om de toetsing uit te voeren blijkt complexer te zijn dan in de planning was voorzien. Omdat de werkzaamheden, conform het door het bestuur vastgestelde plan van aanpak nog wel gedaan moeten worden, wordt er een voorstel voor dotatie van de bestemmingsreserve gedaan.

Het Waterschapshuis: € 0,1 miljoen
Voor de jaarafsluiting 2019 kondigde Het Waterschapshuis een creditnota aan. Een belangrijke reden hiervoor is de verschuiving van projecten van 2019 naar 2020. De geactualiseerde begroting 2020 van Het Waterschapshuis is hier inmiddels op aangepast. De bijdrage van Wetterskip Fryslân aan het Waterschapshuis wordt hoger dan in de begroting 2020 is opgenomen. We stellen voor om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen.

Vrijval bestemmingsreserve:€ 0,3 miljoen
Bestemmingsreserve voor baggeren Schipsloot kan vrijvallen..

Zuiveringsbeheer
We stellen voor om van het nog te bestemmen resultaat van de taak zuiveringsbeheer een bedrag van:
€ 77.140   toe te voegen aan de bestemmingsreserve innovatie zuiveringsbeheer.
€ 56.000   toe te voegen aan de bestemmingsreserve Het Waterschapshuis.

Innovatie zuiveringsbeheer:€ 0,1 miljoen
Innovatieactiviteiten hebben meestal een meerjarig karakter. Opdrachten die in 2019 en eerder zijn toegekend en uitgezet, realiseren we in verschillende jaren. Om de meerjarige verplichting te kunnen dekken, stellen we voor om hiervoor de bestemmingsreserve aan te vullen.

Het Waterschapshuis:€ 0,1 miljoen
Voor de jaarafsluiting 2019 kondigde Het Waterschapshuis een creditnota aan. Een belangrijke reden hiervoor is de verschuiving van projecten van 2019 naar 2020. De geactualiseerde begroting 2020 van Het Waterschapshuis is hier inmiddels op aangepast. De bijdrage van Wetterskip Fryslân aan het Waterschapshuis wordt hoger dan in de begroting 2020 is opgenomen. We stellen voor om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen.

Als het algemeen bestuur akkoord gaat met de bovenstaande mutaties dan is het resultaat als volgt:

Bedragen x €1 miljoen

Watersysteembeheer

Zuiveringsbeheer

Totaal

Te bestemmen resultaat

-7,1

0,7

-6,5

Vrijval bestemmingsreserves

0,3

0,3

Dotatie bestemmingsreserves

-1,5

-0,1

-1,6

Ten laste/gunste van egalisatiereserve

-8,3

0,5

-7,8

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45