Jaarrapportage 2019

Jaarrekening 2019

Exploitatierekening naar kosten en opbrengstsoorten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving van de kostensoorten

Rekening 2019

Begroting 2019

Gewijzigde begroting 2019

Rekening 2018

Rente

12.553

12.552

12.551

12.315

Afschrijvingen

38.381

38.768

38.242

36.068

Personeelslasten

52.529

50.861

53.138

48.851

Onderhoud door derden

17.599

19.043

20.447

18.135

Goederen en diensten derden

29.242

27.720

28.982

28.504

Bijdragen aan derden

12.605

9.585

11.250

12.216

Dotatie voorzieningen

1.893

300

800

778

Onvoorzien

0

150

0

0

164.802

158.979

165.410

156.867

Voordelig resultaat

0

0

0

0

Bedragen x € 1.000

Omschrijving van de opbrengstsoorten

Rekening 2019

Begroting 2019

Gewijzigde begroting 2019

Rekening 2018

Financiële baten

1.223

2.300

1.220

150

Personeelsbaten

645

343

579

907

Goederen en diensten aan derden

3.173

1.617

1.972

2.540

Bijdragen van derden

1.711

338

618

870

Waterschapsbelastingen

143.352

141.692

141.404

137.379

Kwijtschelding en oninbaarverklaring

-3.709

-3.995

-4.002

-3.790

Geactiveerde lasten

11.270

10.833

11.313

10.310

Onttrekking aan voorzieningen

265

0

0

0

157.932

153.128

153.103

148.365

Nadelig resultaat

6.870

5.850

12.307

8.502

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45