Jaarrapportage 2019

Overig

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Bij ieder besluit wegen we de verschillende maatschappelijke en economische effecten goed tegen elkaar af. Ook houden we rekening met de belanghebbenden. Voor Wetterskip Fryslân is de klimaatverandering een belangrijk onderwerp. In ons dagelijks werk spelen we daar op in met klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Hierdoor maken wij het mogelijk dat we in Fryslân maatschappelijk verantwoord kúnnen ondernemen. Sinds 2016 wordt hierover gerapporteerd in de paragraaf MVO die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrapportage.

Duurzaamheid is een breed thema en er bestaan veel verschillende methodieken om deze thema’s binnen het waterschapswerk mee te duiden. Wij werken met de klimaatagenda, waarin klimaatadaptatie en klimaatmitigatie vertegenwoordigd zijn. Andere aspecten zoals grondstoffengebruik en het bevorderen van de biodiversiteit worden ook steeds belangrijker. Dit blijkt bijvoorbeeld ook in de aanpak Duurzaam GWW die we toepassen in uitvoeringsprojecten. Hierin zitten aspecten die te maken hebben met mens, milieu en welvaart. Een breder en integraal kader kan ons dus helpen om het gehele spectrum beter te begrijpen, zodat we weten waar onze opgaven op het gebied van duurzaamheid liggen. Een internationaal en universeel kader voor duurzaamheid wordt gevormd door de 17 Sustainable Development Goals (SDG), ontwikkeld door de Verenigde Naties. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen hebben tot doel de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’ en gaan zowel over het milieu, mensen en de welvaart van de maatschappij.

De 17 doelen:

Partnerschap om doelstellingen te realiseren

Economie

Eerlijk werk en economische groei

Industrie, innovatie en infrastructuur

Ongelijkheid verminderen

Verantwoorde consumptie en productie

Maatschappij

Geen armoede

Duurzame steden en gemeenschappen

Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Betaalbare en duurzame energie

Goede gezondheid en welzijn

Kwaliteits- onderwijs

Gender- gelijkheid

Geen honger

Biosfeer

Leven op het land

Leven in het water

Schoon water en sanitair

Klimaatactie

De gezonde ecosystemen, de zoetwatercyclus en klimaatregulering vormen de basis van alle waardecreatie in de biosfeer, voor de maatschappij en economie.

De rapportage volgt de indeling die we tot op heden hanteerden voor MVO: milieu, mensen en welvaart.

Milieu

Energie

Materialen

Water

Bodem en ondergrond

Ecologie en biodiversiteit

Mens

Ruimtegebruik

Ruimtelijke kwaliteit

Welzijn en gezondheid

Sociale relevantie

Bereikbaarheid

Welvaart

Investeringen

Vestigingsklimaat

Duurzaamheidsdoelen
We zijn gebonden aan een aantal duurzaamheidsdoelen op het gebied van milieu. De Unie van waterschappen heeft zich namens de Nederlandse waterschappen gecommitteerd aan een aantal duurzaamheidsdoelen. Deze doelen zijn leidend in het prioriteren van duurzaamheidacties die we uitvoeren. De doelen zijn:

  • Klimaatneutraal in 2030, met als tussenstap energieneutraal in 2025
  • 100% circulair in 2050

In het coalitieakkoord van 2019 wordt ook biodiversiteit als een belangrijke kernwaarde genoemd. Voor duurzaamheid wordt het volgende doel gesteld:

  • We houden vast aan de klimaatdoelstellingen (energieneutraal in 2025 en klimaatneutraal in 2030), dragen bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en werken mee aan recreatief-maatschappelijke ontwikkelingen.

Tenslotte behalen we de duurzaamheidsdoelen door het toepassen van de aanpak duurzaam grond-weg-, en waterbouw. Hiervoor zijn afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzaam GWW 2.0.

  • Bij investeringsprojecten vanaf € 500.000 is het toepassen van de aanpak duurzaam grond-, weg- en waterbouw verplicht.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45